EMLAKCILAR YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE – 1:

DERNEĞİN ADI

EMLAK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

MADDE – 2:

DERNEĞİN MERKEZİ

Derneğin merkezi Manisa’dır.  Şubesi açılmayacaktır.

MADDE – 3:

DERNEĞİN AMACI

Dernek, Manisa il merkezinde bulunan emlakçıları bir araya toplayarak, birlik ve beraberliklerini temin etmek, yardımlaşmalarını ve dayanışmalarını sağlamak amacı ile kurulmuştur.

MADDE – 4:

BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRECEĞİ ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

 • Manisa il merkezinde faaliyette bulunan emlak işi ile iştigal eden şahıslarını bir araya toplamak, sosyal ilişkilerini geliştirmek,
 • Üyeler arasında birlik ve beraberliği sağlamak,
 • Emlak alım ve satımlarında yeknesaklığı temin etmek,
 • Emlak alım satımlarında vatandaşa yardımcı olmak, halkla ilişkileri geliştirmek,
 • Üyelerin istirahatlerini temin etmek amacıyla lokal açmak, işletmek, işleticiye vermek, lokalde üyelerine kadehle içki vermek,
 • Yardım toplama faaliyeti ile ilgili 2860 sayılı yasa hükümlerine göre yardım ve bağış almak.

MADDE – 5:

DERNEĞİN KURUCULARI

Yaşar ELMA
DYT: MANİSA 1954
MESLEĞİ EMLAKCI
UYRUĞU T.C

Miktat KIZILKAYA
DYT: A. MAÇAKLI 1960
MESLEĞİ EMLAKCI
UYRUĞU T.C

Veli DOĞRU
DYT: TURGUTLU 1970
MESLEĞİ EMLAKCI
UYRUĞU T.C

Halil YEŞİLOVA
DYT: MANİSA 1953
MESLEĞİ EMLAKCI
UYRUĞU T.C

Ahmet CANSEVEN
DYT: MANİSA 1946
MESLEĞİ EMLAKCI
UYRUĞU T.C

Ümmihan ELMA
DYT: DARŞİYAT 1933
MESLEĞİ EMLAKCI
UYRUĞU T.C

Hasan SEDEFOĞLU
DYT: SİVEREK 1944
MESLEĞİ EMLAKCI
UYRUĞU T.C

MADDE – 6:

ÜYELİK ŞARTLARI

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş emlakcı derneğine üyelik için dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurur imzalamak suretiyle yazılı olarak başvurabilir. Yönetim kurulu üyelik için yapılan başvuruları, en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır.

Dernekler yasasında gösterilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulü için ilgili merciden izin almaları gerekmektedir. Yabancı uyrukluların üyeliği türkiyede ikamet hakkının olmasına bağlanır.

Derneğe hizmet ve yardım yapanlardan uygun görünenlere onur belgesi verilebilir. Bunlar fahri üye olarak derneğe kayıt edilebilirler. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler. Ancak organlara saçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Fahri üyeler ve onur belgesi alanlar için ayrı bir üyelik defteri tutulur.

2908 sayılı yasanın 4. Maddesinin 2. Fıkrasının 2 ve 3 numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer kanunların derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler orta okul ve orta öğretim öğrencileri dernek üyesi olamazlar. Dernekler kanunun 4. Maddesinin 2. Fıkarsının 4 numaralı bentinde gösterilenler bu bent te gösterilen sürecince dernek üyesi olamazlar.

MADDE – 7:

ÜYELERİN HAKLARI

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

Her üye yazılı dilekçe ile istifa hakkına sahiptir.

Dernek üyeleri eşit olarak mevzuatla tanınan tüm haklara sahiptir. Her üyesinin genel kurulda bir oy hakkı olup, oy’unu bizzat kullanır.

MADDE – 8:

DERNEKTEN ÇIKARILMA

Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar dernekten yetki almaksızın derneğe yükümlülük altına sokanlar temyiz kudretine kaybedenler yönetim kurulu kararıyla dernekten çıkartılır.

Yüklendiği üyelik aidatını vaad ettiği dönemler içinde hakkı bir gerekçesi olmaksızın yazılı ihtarla verilen süre içinde ödemeyenin üyeliğine yönetim kururlu kararı ile son verilir.

Dernekten çıkan yada çıkartılan üye kayıt defterinden kayıtları silinir. Ve dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

MADDE – 9:

TUTULMASI GEREKEN MECBURİ DEFTERLER

1 – Üye kayıt defteri

Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları yazılır.

2 – Karar defteri

Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla yazılır başkan ve üyelerce imzalanır.

3 – Gelen ve giden evrak defteri

Gelen ve giden evrak tarih ve no’su ile bu defterde yazılır.

4 – Gelir gider defteri

Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları harcanan paraların verildikleri yerler açık ve düzenli kaydedilir.

5 – Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri

Genel kurul dönemi bütçe kesin hesap ve bilançoları bu deftere yazılır.

6 – Demirbaş defteri

Derneğe ait demirbaşlar işlenir.

7 – Alındı belgesi kayıt defteri

Alındı belgesi ciltleri sırayla bu deftere yazılır.

Bu defterin tamamı noter’e tastik ettirilmesi zorunludur. Yönetim kurulu bu defterleri usulüne uygun olarak tutmaktan sorumludur.

MADDE – 10:

GELİR VE GİDERDE USUL

Dernek gelirleri maliyeden alınacak alındı belgesi ile toplanır.

Dernek adına bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğince tescil ettirilir. Bu suretle görevliler için yetki belgesi alınır. Yetki belgesiz gelir toplanamaz. Dernek adına bankada açtırılması ve gelirlerin bu hesapta toplanması zorunludur.

Dernek gelirlerinin harcama belgeleri ile yapılması zorunludur. Harcama belgeleri olarak fatura, kasafişi, gider pusulası ve tutanak.

MADDE – 11:

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

MADDE – 12:

ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler genel kurula katılacak üyeler en az (15) on beş gün önceden, günü saati, yeri, ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. bu ilanda, toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir ilk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Ayrıca toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile ilgili ve toplantı gündemi gününden en az on beş gün önceden mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durumu geri bırakma sebepleride belirtmek suretiyle toplantı ilanın yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan vererek üyelere duyrulur. Bu halde ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyeler bu toplantıya ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Toplantı üçüncü fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine yeniden duyrulur.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE – 13:

İLK GENEL KURUL TOPLANTISI

Dernek tüzüğünün mahalli gazetede yayımlandığı günü izleyen 6 ay içerisinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını seçmek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulması halinde mahallin en büyük mülki amiri derneğin kendiliğinden dağılmış sayılmasına karar verir.

Genel kurulda yalnız gündeme konulan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin görüşülmesini istediği maddelerinde gündeme alınması zorunludur.

MADDE – 14:

TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerinin yarısında bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu 2. Toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
Genel kurur kararı toplantıda katılanların salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Seçim oylamalar, genel kurur kararı ile açık ve gizli yapılır. Ancak gizli seçim veya oylamaya karar verildiğinde açık sayım ve döküm yapılmak zorundadır. Hükümet konserinin toplantıya gelmemesi toplantının ertelenmesini gerektirmez.

MADDE – 15:

TOPLANTININ YERİ

Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

MADDE – 16:

TOPLANTI DİVANI

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza atarak toplantı yerine girerler. Genel kurul toplantısı dernek başkanı tarafından açılır ve toplantı yeter sayısının tespiti için yoklama yapılır. Yeter sayısının bulunduğu anlaşıldığı anda üyeler arasından bir başkan ve iki katip üye seçilerek DİVAN HEYETİ oluşturulur.

MADDE – 17:

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Derneğin temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak kendi üyelerinden bir veya bir kaçına bu yetkisini devredebilir.

 1. Derneği temsil etmek ve üyelerine yetki vermek.
 2. Derneğin defter ve kayıtlarını usulune uygun olarak tutma.
 3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak.
 4. Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlıyarak genel kurulun oyuna sunmak.
 5. Tüzükteki amaçlara uygun faaliyet göstermek.
 6. Genel kurul kararlarına uygulamak mevzuatın belilediği diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu ilk toplantısında görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu toplantılarına haklı bir mazareti olmaksızın üst üste ikikez katılmayanların üyelikleri düşer, yerine en geç 3 gün içinde yedek üyeler sırasıyla çağrılır.

MADDE – 18:

DENETLEME KURULUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Denetleme kurulu genel kurulca gizli oyla seçilen üç asil üç yedek üyeden oluşur. En çok oyla seçilen kurul başkanı olur. Derneğin iç denetimi mevzuat çerçevesinde yapar. En geç altı ayı geçmeyen aralıklarla derneğin gelir-gider hesap ve işlemleri faaliyet ve çalışmalarının mevzuat ve tüzük hükümlerine uygunluğunu ve genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediğinin tespitini denetim organlarıyla çalışma esas ve usullerini yapmaya çalışır. Denetleme sonuçlarını denetleme kurulu karar defterine yazar bir rapor haline getirerek yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

MADDE – 19:

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Genel kurulca seçimi izleyen 7 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin açık kimlikleri yazılı genel kurul bildirim formunu ve diğer evrakları mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir.

MADDE – 20:

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararıyla yapılır. Değişiklik genel kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

MADDE – 21:

TAŞINMAZ MAL EDİNME

Dernek ikametgahı ile amaç ve hizmetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz. Dernekçe satın alınan veya bağış ve vasiye yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malların tapuya tescilinden itibaren 3 ay içinde içişleri bakanlığına bildirmek zorundadır.

MADDE – 22:

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanmaz ise üyeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak feshe ilişkin kararın, her halukarda toplantıda hazır bulunan üyelerin 3/2 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Genel kurulca derneğin feshine karar verilince 5 gün içerisinde yönetim kurulu tarafından mülki amirliğe yazı ile bildirilir. Genel kurulca fesh kararı verilirse derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için 3 kişilik bir tasfiye kurulu görevlendirilir. Bu kurul mevzuata uygun olarak derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini başkan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.fesh halinde derneğin mal para ve hakları türkiye kızılay derneğine devir edilir.

MADDE – 23:

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Dernek tüzüğünde hüküm eksikliği bulunan durumlarda dernekler yasası ile türk medeni kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkında hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 23 maddeden ibarettir.

İlk genel kurul toplantısı yapılıncaya kadar derneği temsil edecek yapılan tebligatları kabul edecek ve görev yapacak geçici yönetim kurulu üyeliri :

Yaşar ELMA
DYT: MANİSA 1954
MESLEĞİ EMLAKCI
UYRUĞU T.C

Miktat KIZILKAYA
DYT: A. MAÇAKLI 1960
MESLEĞİ EMLAKCI
UYRUĞU T.C

Veli DOĞRU
DYT: TURGUTLU 1970
MESLEĞİ EMLAKCI
UYRUĞU T.C