HARÇLAR VERGİ ORANLARI
I- TAPU İŞLEMLERİ
ORANI(Binde)
1.

Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden

9
2.

Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisap edilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer

1260
3.

Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların kanuni ve mansup mirasçılara intikalinde, bağışlamalardan rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden

9
4.

Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayrı ayni hakların bağışlanmasın-dan,kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden

54
5.

Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, emlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanını üzerinden

54
6. a)

İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerin de kayıtlı değerler üzerinden

9
b)

Terekeye dahil gayrimenkullerin kanuni ve mansup mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksimi ile, imar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden

9
c)

Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden

3,6

7.

İpotek tesisinde:

a)

İpotekle sağlanan borç miktarı üzerinden

3,6
b)

İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden

3,6
c)

Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerinden

1,8
8.

Muvakkat tesciller:Medeni Kanunun 921 inci maddesi gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden (Not : Medeni Kanunun Maddesi yeni Medeni Kanunda 1011. olarak değişmiştir)

1,8
9.

Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf`a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden

5,4

10.

Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden

5,4
11.

Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan  değeri üzerinden

3,6

12.

Satış vaadi sözleşmeleriyle, irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel ile kayıtlı değerin yüksek olanından, bedelsiz olanlarından kayıtlı değerden

5,4
13.a)

(4369 sayılı Kanunun  78 nci maddesi ile değişen fıkra.yürürlük 29.7.1998) Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde emlak (Bina) vergisi değeri üzerinden

15

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenler için Emlak (Bina) Vergisi değeri üzerinden. Yukarıdaki iki fıkra gereğince hesaplanacak harç,(4751 sayılı Kanunun 6/c<maddesiyle değişen ibare yürürlük :9.4.2002)Emlak Vergisi Bildiriminin verilmesi gereken süre içinde, şekli ve muhtevası Maliye Banlığınca tesbit edilecek bir beyanname ile beyan edilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.Tapu siciline tescil tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.

7,5
b)

Meşfu payın şüf`a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden

18
c)

(Değişik: 20/6/2001-4684/23 md.) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde emlak vergisi değeri üzerinden

onbinde 5
14.

Tapu Harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden

7.90 YTL
15.

Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden

1,8
16.

Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için

15.90 YTL

17.

İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil)

3.10 YTL
18.

Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden

9
19.

Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden

108
20.

(Ek: 21/1/1982 – 2588/17 md.)

a)

Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/c maddesiyle değişen ibare.Yürürlülül 9.4.2002) gayrimenkulün devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebri icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış edilen bedel üzerinden istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.)

15
b)

(4842 sayılı Kanunun 36.maddesiyle değişen ibare.Yürürlülük: 24.4.2003) Gayrimenkullerin irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için

15

c)

(4369 sayılı Kanunun 78 ınci maddesiyle değişen fıkra. Yürürlülük: 29.7.1998 ) Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için

15
d)

 (4369 sayılı Kanunun 78 ınci maddesiyle değişen fıkra. Yürürlülük: 29.7.1998 ) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel, bunların ayrı kayıtlı değerleri mevcut ise bu değerden, mevcut değilse üzerlerinde bu hakların tesis edildiği gayrimenkullerin emlak vergisi değerinin yarısından aşağı olamaz) devir alan için

15
e)

(4369 sayılı Kanunun 78 ınci maddesiyle değişen fıkra. Yürürlülük : 29.7.1998 )  Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden devir alan için

15
f)

(4369 sayılı Kanunun 78 ınci maddesiyle değişen fıkra. Yürürlülük : 29.7.1998 ) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile(f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64 üncü maddesinin son fıkrasına göre hesap lanan miktarlardan düşük olamaz.(Buna göre taşınmazın 2/3 ‘ü intifa 1/3 ’ü çıplak mülkiyet karşılığı olarak hesaplanacaktır)

15

 II-Kadastro ve tapulama işlemleri:
(Değişik: 4/12/1985 – 3239/96-B md). Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:

a)

Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulamasında,

5,4
b)

Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında

9
c)

Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan

7,2
d)

Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan

10,8

(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için( 6.50 YTL)liradan aşağı olamaz.) (Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı (6.50 YTL) liradır.)(5035 sayılı Kanunun 36.maddesine eklenen bent .Yürürlük 1..1.2004) Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz.

Bu tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen işlemlerden (4751 sayılı Kanunun 6/c maddesi ile değişen ibare.Yürürlülük:9.4.2002) Emlak Vergisi bildirimi verilmesini gerektirenlerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda yazılı bildirim verme süresi sonuna kadar tapuda gösterilmemesi halinde harç % 50 fazlasıyla alınır.